ประเมินผลโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา


    วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการชลประทานอุบลราชธานี โดย นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการฯ พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ที่ 5 และ ที่ 7 ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ซึ่งได้ดำเนินการลงพื้นที่วันนี้เป็นวันที่ 2 นำโดยนายเฉลิมพร พิรุณสาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี และสหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจุดนี้เป็นจุดรับซื้อและดำเนินการรวบรวมข้าวโพดของเกษตรกร ส่งให้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส (ซีพี) จำกัด นำไปดำเนินการต่อไป

(ลิขสิทธิ์) 2017 by โครงการชลประทานอุบลราชธานี
หมู่ 3 ถนนแจ้งสนิท บ้านหนองแก ตำบลแจระแม
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 045-841684 และ 045-841685 แฟกซ์ 045-841689
(อีเมลล์ irrprojectubon3@gmail.com)

ออกแบบและพัฒนาโดย โครงการชลประทานอุบลราชธานี
(Webmaster : Vitit khawoon ) ปรับปรุงล่าสุด 10/6/61 เวลา 11.00 น.